Značajni datumi i konvencije

Decenija 2005 – 2015 je proglašena međunarodnom decenijom zaštite i očuvanja voda na Zemlji.

Cilj ove akcije je da se do 2015. godine realizacijom projekata u domenu vodoprivrede omogući pristup pitkoj vodi dva puta većem broju ljudi.

Svjetski Dan Voda, 22. mart

Inicijativa za obilježavanje Svjetskog dana voda pokrenuta je 1992. na Konferenciji UN-a o životnoj sredini i razvoju u Rio de Ženeiru.

Generalna skupština UN-a je rezolucijom od 22. februara 1993. godine odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i zahtijeva pažnju javnosti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Sve zemlje članice UN pozvane su da Svjetski dan voda posvete konkretnim aktivnostima koje mogu da doprinesu povećanju javne svijesti u vezi sa očuvanjem i razvojem vodnih resursa.

Ostali važni datumi vezani za zaštitu voda:

 • 02. februar - Dan vlažnih područja
 • 22. april - Dan planete Zemlje
 • 05. jun - Dan zaštite životne sredine

Konferencija OUN o vodama održana 1977. godine se može smatrati prekretnicom u globalnom pristupu problemima u segmentu vodoprivrede. Povodi ove konferencije su bili neracionalna potrošnja, nekontrolisano ugrožavanje kvaliteta i klimatske promjene koje su uslovile ozbiljno smanjivanje količina svježih slatkih voda. Rezultat ove konferencije su intenzivnije aktivnosti država ka jedinstvenoj integralnoj vodoprivrednoj politici i zakonodavstvu. 

Helsinška konvencija o zaštiti, kontroli i redukciji zagađenja prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera je donijeta 1992. god, a zatim Direktiva Evropske unije 2000/60 EC.

Ovom direktivom se zahtijeva:

 • Integralno upravljanje slivovima
 • Kvalitativan i kvantitativan aspekt
 • Identifikaciju svih upotreba i "pritisaka" na vodene resurse
 • Ekonomsku analizu aktivnosti
 • Kombinovani pristup kontroli zagađenja uvođenjem standarda kvaliteta i emisionih limita.

U Crnoj Gori, Dan Voda je prvi put obilježen 2005. godine od strane Vodacoma. Ministarstvo Turizma i zaštite životne sredine obilježava većinu značajnih datuma u domenu zaštite životne sredine i doprinosi aktuelizaciji tema koje se tiču zaštite i upravljanja vodama u saradnji sa predstavnicima NVO sektora i predstavnicima medija.

Sajam VODE - VODOVODI - SANITARNE TEHNOLOGIJE, koji se održava u Budvi na Dan Planete Zemlje, je značajan za predstavljanje projekata i aktivnosti javnih preduzeća građanima. Vodacom aktivno učestvuje na ovom sajmu prezentacijama za stručnu javnost  i marketinškim aktivnostima.

19. novembar - Svjetski Dan toaleta - Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija je 24. jula 2013. godine donijela odluku da 19. novembar bude proglašen Svjetskim Danom toaleta, da bi se pomogli napori da se odvođenje otpadnih voda obezbijedi svima i da se zaustavi odlaganje fekalija na otvorenom. Rezolucija Generalne skupštine jednoglasno je usvojena i poziva zemlje članice UN i partnere da promovišu promjene u ponašanju i politikama, sa jedinstvenim ciljem, da adekvatni sanitarni uslovi budu dostupniji za siromašne. Ujedno se pozivaju zemlje članice, da ukinu praksu odlaganja fekalija na otvorenom.

  Partneri

  KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat