FAZA III
 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA 35,3 KM VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE, 13 PUMPNIH STANICA I 1 PODMORSKI ISPUST
 • INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI I DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI
 • VRIJEDNOST INVESTICIJE: 18,522 MILIONA EURA
 • STEPEN ZAVRŠENOSTI UGOVORENIH RADOVA: 99%, JANUAR 2017.
FAZA III
 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KAPACITETA 65.300 EKVIVALENT STANOVNIKA
 • INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI I DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI
 • VRIJEDNOST INVESTICIJE: 8,888 MILIONA EURA
 • STEPEN ZAVRŠENOSTI UGOVORENIH RADOVA: 97%, JANUAR 2017.
FAZA V1
 • NAZIV PROJEKTA: IMPLEMENTACIJA HITNIH INVESTICIONIH MJERA ZA TIVAT, KOTOR I HERCEG NOVI
 • VRIJEDNOST: 4,9 MILIONA EURA
 • IZVORI FINANSIRANJA: KFW DONACIJA ZA PRIPREMU PROJEKTA, KREDIT KFW ZA INVESTICIJE
 • ULOGA VODACOMA: MENADŽMENT PROJEKTA
 • KONSULTANT: KONSULTANT ZA IZRADU TENDERSKE DOKUMENTACIJE, KOMPANIJA DAHLEM
 • DATUM POČETKA: JUL 2014.
FAZA V1
 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA SOLARNO ISUŠIVANJE KANALIZACIONOG MULJA ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I HERCEG NOVI
 • VRIJEDNOST: PROCJENA PROJEKTA NA OSNOVU STUDIJE ZA MULJ 3 MIL. EURA
 • IZVORI FINANSIRANJA: KFW DONACIJA ZA PRIPREMU PROJEKTA, KREDIT KFW ZA IMPLEMENTACIJU INVESTICIJE
 • ULOGA VODACOMA: MENADŽMENT PROJEKTA
 • KONSULTANT ZA PRIPREMU PROJEKTA: KOMPANIJA DAHLEM, SR NJEMAČKA
FAZA V2
NAZIV PROJEKTA: IMPLEMENTACIJA DUGOROČNIH INVESTICIONIH MJERA ZA KOTOR, TIVAT, HERCEG NOVI - IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI
ULOGA VODACOMA: KONSULTANT ZA PRIPREMU PROJEKTA, KOMPANIJA FICHTNER
KONSULTANT: KOMPANIJA DAHLEM, SR NJEMAČKA
DATUM POČETKA: JUL 2014.
 • NAZIV PROJEKTA: IMPLEMENTACIJA DUGOROČNIH INVESTICIONIH MJERA ZA KOTOR, TIVAT, HERCEG NOVI - IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI
 • ULOGA VODACOMA: KONSULTANT ZA PRIPREMU PROJEKTA, KOMPANIJA FICHTNER
 • KONSULTANT: KOMPANIJA DAHLEM, SR NJEMAČKA
 • DATUM POČETKA: JUL 2014.